A) Pazara Giriş Engelleri

1Yerel ürünlerin uluslararası kurallara aykırı olarak sübvanse edilmesi nedeniyle pazara girişin mümkün olmaması
2Uluslararası kurallara aykırı olarak antidamping, sübvansiyon ve korunma önlemleri uygulamaları

3Pazarın uluslararası kurallara aykırı şekilde yerli bir firma ya da tekel tarafından kontrolü

4Ürünün ülke içinde dağıtımı, pazarlanması, satılması, satın alınmasına ilişkin belgelendirme, lisans verme gibi şartlar konusunda toptancılar, perakendeciler, müşteriler bakımından sınırlamalar getirilmesi

B) Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile İlgili Problemler

1Patentli, markalı ya da telif hakkına sahip ürünlerin dış pazarlarda taklidi
2Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescil ettirilmesinde yaşanan sorunlar

3Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescili için sunulan ve ticari sır niteliğini taşıyan bilgi, teknoloji ve iş yapma tekniklerinin izinsiz olarak yerel firmalara verilmesi

4Yabancı ülkenin, ihracatçı firmanın distribütörü, ithalatçısı tarafından fikri mülkiyet haklarının ihlalinin önlenmesi için yapılan başvuruları dikkate almaması

C) Hizmet Ticareti Engelleri

Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan
1Hizmet sunucu sayısının sınırlandırılması

2Hizmetle ilgili işlemlerin veya varlıkların toplam değerinin kısıtlanması

3Hizmetle ilgili işlemlerin toplam sayısı ve hizmet çıktısının toplam miktarının kısıtlanması

4Bir hizmeti sunan gerçek kişilerin sayısının kısıtlanması

5Kuruluş türüne ve ortak girişimlere ilişkin kısıtlar veya gereksinimler

6Yabancı sermaye katılımıyla ilgili olarak, hissedarlık ya da bireysel veya toplu yatırım üzerinde maksimum yüzde limiti şeklindeki kısıtlamalar

7Üye bir ülkenin diğer bir Üye ülke hizmetleri ve hizmet sunucuları ile kendi hizmetleri ve hizmet sunucularına eşit muamele göstermemesi

D) Menşe Kuralları ile İlgili Engeller

1Menşe ülke belgelendirmesi ve işaretlemesi ile ilgili problemler
2Menşe kazandırma ile ilgili problemler

3İthalatçı ülkenin menşe kuralları ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

E) Standartlar, Test, Etiketleme veya Sertifikasyon Engelleri

1Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan teknik mevzuat, zorunlu standart uygulamaları
2Teknik mevzuat ve standartların çok sık değiştirilmesi

3Külfetli ve zaman alıcı test gerekleri

4Külfetli ve zaman alıcı sertifikasyon (Belgelendirme) gerekleri
5Belirsiz Süreç

6Diğer

F) Tarife ve Gümrük Engelleri

1Ürünlerin yanlış tarife satırında sınıflandırılması
2Gümrük idaresinin gereksiz belge talebi

3Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde yaşanan problemler

4Minimum ya da referans fiyat uygulamaları

5En Çok Kayrılan Ülke ve Ulusal Muamele kurallarına aykırı uygulamalar

6Gümrük vergilerinin olması gerekenden daha yüksek düzeyde uygulanması

7İthalatçı ülkenin gümrük prosedürleri ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

G) Yatırımlarla Bağlantılı Ticari Engeller

1Yatırımlarda belli oranlarda ya da belli miktarlarda yerli ürün kullanılması zorunluluğu
2Yabancı ülkenin belli oranda yerli ürün kullanılması karşılığında vergi veya teşviklerin sağlanacağı
vaadi

3Yatırım için gerekli olan ürün kadar ya da belli oranda yerli ürünün ihracı şartlarının öngörülmesi

4Yatırımlarla ilgili kuralların yerli ve yabacı yatırımcılar bakımından farklı uygulanması

5Yatırımların devletleştirilmesi ya da yatırımcıların elinden alınması

6Diğer